در سال ۲۰۲۲، حدود ۳۵۲ هزار نوزاد در کانادا متولد شده‌ (بدون احتساب یوکان). از این تعداد ۵۱ درصد پسر و ۴۹ درصد دختر بوده اند.

طبق گزارش آمار کانادا، از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، تعداد تولد در کانادا ۵ درصد کاهش یافته. در سال ۲۰۲۲، تقریبا ۷ درصد نوزادان با وزن کم متولد شده‌اند که نسبت به سال گذشته افزایش یافته (بدون در نظر گرفتن اینکه نوزاد زود متولد شده یا نه).