مناسب ترین شهر جهان برای زندگی کدام است؟

آیا برایتان سوال شده که مناسب ترین شهر جهان برای زندگی کجاست؟ شرکت انگلیسی Economist Intelligence Unit رده بندی سالانه “مناسب ترین شهرها برای زندگی” را منتشر کرده است.

طبق این پژوهش، وین برای دومین سال متوالی مناسب ترین شهر جهان برای زندگی انتخاب شده است. در این فهرست کلگری رتبه پنجم، ونکوور رتبه ششم و تورنتو نیز رتبه هفتم را دارد. برای این رده بندی پنج فاکتور ثبات، بهداشت و درمان، فرهنگ و محیط، آموزش و زیرساخت ها در 140 شهر جهان بررسی شده است. برای مشاهده فهرست ها ورق بزنید.

مناسب ترین شهرها برای زندگی

1.Vienna, Austria
2.Melbourne, Australia
3.Sydney, Australia
4.Osaka, Japan
5.Calgary, Canada
6.Vancouver, Canada
7.Toronto, Canada
8.Tokyo, Japan
9.Copenhagen, Denmark
10.Adelaide, Australia

نامناسب ترین شهرها برای زندگی

1.Damascus, Syria
2.Lagos, Nigeria
3.Dhaka, Bangladesh
4.Tripoli, Libya
5.Karachi, Pakistan
6.Port Moresby, Papua New Guinea
7.Harare, Zimbabwe
8.Douala, Cameroon
9.Algiers, Algeria
10.Caracas, Venezuela

‏◄

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
▕منبع: dailyhive