انجمن سرطان کانادا توصیه می‌کند که غربالگری سرطان سینه از سن ۴۰ سالگی آغاز شود.

انجمن سرطان کانادا (CCS) از همه استان‌ها و تریتوری‌های کانادا خواسته که غربالگری سرطان سینه را از سن ۴۰ سالگی برای افراد در معرض خطر متوسط، آغاز کنند.

در دستورالعمل‌های فعلی سن آغاز غربالگری سرطان سینه ۵۰ سالگی تعیین شده، اما انجمن سرطان کانادا معتقد است که کاهش سن شروع غربالگری، به تشخیص زودتر سرطان سینه کمک می‌کند و موفقیت درمان را بهبود می‌بخشد.