اخیرا طوفان و گردبادهای شدیدی در آمریکا رخ داده و کارشناسان احتمال می دهند که گردباد در کانادا هم اتفاق بیفتد.

مناطق زیر در کانادا مستعد وقوع گردباد هستند:

– از جنوب تا شرق آنتاریو
– بخش جنوبی دشت های کانادا (Prairies)
– شمال غربی آنتاریو
– جنوب شرقی آلبرتا

کارشناسان بهار و تابستان طوفانی با بارندگی بیش از حد نرمال را برای کانادا پیش بینی کرده اند. همچنین احتمال می دهند تابستان امسال گرم تر از حد معمول باشد.