دولت آنتاریو با کمبود نیروی کار ماهر مواجه است. بنابراین دولت استانی تصمیم گرفته با ایجاد یک سری تغییرات در قوانین کار افراد بیشتری را به کار در مشاغل فنی تشویق کند.

از جمله تغییرات پیشنهادی عبارتند از:

– ارائه محصولات قاعدگی در محیط کار (مخصوصا بخش ساخت و ساز) برای تشویق زنان به کار در این حوزه.

– افزایش جریمه‌های تخلف از قانون استانداردهای استخدامی برای کارفرمایان.

– لغو ارائه برگه مرخصی استعلاجی برای کاهش فشار کاری پزشکان خانواده.

– گنجاندن مزاحمت آنلاین در تعریف مزاحمت در محل کار.