در صورت‌ عدم دستیابی به توافق، هزاران نفر از کارکنان راه آهن ملی کانادا (CN) در تاریخ ۲۲ می‌ دست به اعتصاب خواهند زد.

در حال حاضر مذاکرات به بن بست رسیده اند و موضوع اصلی مدت زمان استراحت بین شیفت‌ها است.

در صورت اعتصاب کارکنان راه آهن، زنجیره تامین در سراسر کانادا مختل خواهد شد و صنایعی مانند کشاورزی، جنگلداری، معدن و محصولات مصرفی که به شدت به حمل و نقل ریلی متکی هستند، تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.