تجمع اعتراضی حامیان فلسطین در دانشگاه تورنتو هنوز ادامه دارد.

حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر (که گفته می‌شود بعضی از آن‌ها دانشجو هم نیستند) در دانشگاه تورنتو چادر زده‌اند و خواستار فاصله گرفتن دانشگاه از اسرائیل هستند.

مسئولان دانشگاه نگران نفرت‌پراکنی و نقض قوانین هستند و در چند روز اخیر بار‌ها در مورد تبعات جدی این موارد هشدار داده اند.