پروژه ساخت و ساز Highway 413 از سال آینده آغاز می شود. این بزرگراه میلتون را از طریق پیل ریجن به وان وصل می کند و از کنار کمربند سبز آنتاریو می گذرد.

این پروژه یکی از اقدامات مهم دولت داگ فورد است، اما به خاطر نگرانی های زیست محیطی تا الان اجرای آن به تعویق افتاده.

این بزرگراه به کاهش تراکم ترافیک در هالتون ریجن، پیل ریجن و یورک ریجن کمک می کند.