همان طور که می‌دانید روز سه شنبه پیر پالیو به خاطر دیوانه یا wacko خطاب کردن جاستین ترودو از پارلمان اخراج شد. دیروز چهارشنبه به پالیو اجازه داده شد بدون نیاز به عذرخواهی به پارلمان برگردد.

بر اساس قوانین مجلس عوام کانادا، انتقاد از سیاست‌ها با استفاده از زبان تند قابل قبول است، اما حمله مستقیم شخصی به نمایندگان مجاز نیست. به همین دلیل رئیس مجلس پالیو را از جلسه پارلمان اخراج کرد.