افزایش هزینه‌های زندگی و بالا بودن قیمت مواد غذایی باعث شده تا مراجعه به بانک‌های غذا در کانادا افزایش قابل توجهی داشته باشد. از سوی دیگر میزان کمک مالی به بانک‌های غذا کم شده و آن‌ها تحت فشار هستند.

گزارش Canada Helps در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از موسسات خیریه نمی‌توانند پاسخگوی تقاضای موجود باشند و حدود یک سوم آن‌ها در مقایسه با سال ۲۰۲۲ شاهد کاهش کمک‌های مالی بوده اند.