دولت آنتاریو برای کاهش کاغذ بازی پزشکان پیشنهاد داده تا در صورت گرفتن مرخصی استعلاجی، ارائه یادداشت پزشک الزامی نباشد.

بر اساس تغییرات پیشنهادی، کارمندان به جای ارائه یادداشت پزشک، گواهی بیماری را به کارفرمایان خود ارائه می‌دهند. این می‌تواند شامل امضای یک فرم توسط پزشک یا نشان دادن رسید دارو باشد.

دولت آنتاریو در تلاش است تا کاغذبازی‌های غیرضروری پزشکان را کاهش دهد. هنوز این پیشنهادات عملی نشده اند.