براساس نظرسنجی KPMG، تعداد موسسات مالی که در زمینه ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند و خدمات مرتبط با آن را ارائه می‌دهد، در کانادا افزایش قابل توجهی داشته.

این نظرسنجی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، تعداد موسسات مالی که حداقل یک نوع خدمات مرتبط به ارز دیجیتال را ارائه می‌دهند، از ۴۱٪ به ۵۰٪ افزایش یافته است.