امروز، نزدیک به ۵۰۰ کارمند غیرنظامی در تعدادی از پایگاه‌های نظامی کانادا در آنتاریو و کبک دست به اعتصاب زدند.

این کارمندان به خاطر افزایش حقوق و بهبود امنیت شغلی اعتصاب کرده اند. اتحادیه خدمات عمومی کانادا (PSAC) نمایندگی این کارمندان را برعهده دارد و می‌گوید که هدف از این اعتصاب تضمین یک توافق جمعی منصفانه برای اعضاست.

کارمندانی که اعتصاب کرده اند، مسئول ارائه خدمات مختلف به اعضای ارتش از جمله ارائه غذا، تفریح، خدمات اجتماعی و برنامه ریزی مالی هستند.