گزارش های منتشر شده نشان می دهند که دو سال پیش، کارشناسان و کارمندان دولتی به دولت فدرال هشدار دادند که افزایش روند مهاجرت پذیری می تواند بر قیمت مسکن و خدمات تأثیر بگذارد.

مهاجرت تقریباً کل رشد جمعیت کانادا را به خود اختصاص می دهد. یکی از علت های افزایش مهاجرپذیری در کانادا، پیری جمعیت کشور است.

برخی از کارشناسان می گویند که در مورد منافع مهاجرت برای کشور اغراق شده و این امر کمک چندانی به افزایش استانداردهای زندگی و اقتصاد کانادا نمی کند و فقط فشار را بر روی سیستم درمان و مسکن افزایش می دهد.