بهداشت کانادا دستور فراخوانی شارژر محبوب IKEA را به خاطر شوک الکتریکی و احتمال آتش سوزی فراخوانی کرده.

از آپریل ۲۰۲۰ تا دسامبر ۲۰۲۳، حداقل بیش از ۱۰ هزار عدد از این شارژر در سراسر کانادا فروخته شده است.

https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/askstorm-40w-usb-charger-dark-grey-na-recalled-due-thermal-burn-and-electric-shock