طوفان زمستانی از دیروز سه شنبه در کانادا آغاز شده و بسیاری از شهرهای کشور را درگیر کرده است.

هواشناسی از مردم خواسته که از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند. همچنین امروز برای بخش هایی از آنتاریو بیانیه ویژه هواشناسی صادر شده چون به خاطر وزش بادهای شدید احتمال پرتاب اشیا و قطع شدن برق وجود دارد.