هواشناسی کانادا برای بخش هایی از آنتاریو و کبک هشدار طوفان زمستانی صادر کرده. ممکن است فردا در بخش هایی از این استان ها تا ۴۰ سانتی متر برف ببارد.

مناطق زیر در آنتاریو فردا شاهد بارش سنگین برف و وزش باد خواهند بود:

Elliot Lake, Greater Sudbury, and Prescott and Russell

همچنین بارش برف و باران برای منطقه تورنتوی بزرگ هم پیش بینی شده است.