دیروز اسکیت پارتی سالانه شهردار تورنتو در میدان نیتن فیلیپس برگزار شد، اما این مراسم توسط معترضان متوقف شد.

دیروز در حین سخنرانی خانم چاو در مورد رویداد اسکیت آزاد، سخنرانی او چندین بار توسط معترضانی که پرچم فلسطین را تکان می دادند متوقف شد و در نهایت شهردار تورنتو مجبور شد با اسکورت میدان نیتن فیلیپس را ترک کند.