بهداشت کانادا برخی از اسپری های بینی برند Life Brand را فراخوانی کرده.

به گفته بهداشت کانادا برخی از این اسپری ها به خاطر اشتباهات موجود در لیبل زنی فراخوانی شده اند.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/life-brand-decongestant-nasal-spray-20-ml-labelled-incorrect-drug-facts-table