چشم انداز بهتر برای اقتصاد در نیمه دوم ۲۰۲۴

کمپانی Deloitte که یک شرکت مشاوره مالی بزرگ است پیش بینی کرده که در بهار امسال نرخ بهره پایه کانادا کاهش می یابد و اقتصاد کشور در نیمه دوم ۲۰۲۴ رشد خواهد داشت.

پیش بینی ها البته بر اساس فکت های اقتصادی هستند. نرخ بهره برخی مورگج های فیکسد هم بر اساس همین دست پیش بینی ها شروع به کاهش کرده اند.