زیباترین پروژه هایی که در سال ۲۰۲۳ در تورنتو ساخته شده اند

پروژه های زیادی مانند پارک، کاندو و ساختمان های اداری و تجاری هر ساله برای توسعه شهر تورنتو طراحی و پیشنهاد می شوند. تعدادی از این پروژه های توسعه شهری، امسال تکمیل شدند و به زیبایی شهر افزودند. 

برخی از این طرح ها و سازه ها به اندازه کافی زیبا هستند تا به عنوان یک عنصر زیبای شهری هم مورد توجه قرار بگیرند. 

در این پست ۵ پروژه زیبا که در سال ۲۰۲۳ ساخته شدند را معرفی کرده ایم.