بحث بر سر جا به جایی مردم غزه به کشور های دیگر منجمله کانادا

مقامات اسراییلی در مورد جابجایی فلسطینی ها از نوار غزه به کشور های دیگر صحبت می کنند. کانادا هم یکی از کشور هایی است که در این مورد اسم آن بسیار برده شده. مارک میلر وزیر مهاجرت کانادا گفته که این کشور مخالف جابجایی پر تعداد فلسطینی ها به کاناداست.

کانادا، استرالیا و نیوزیلند مشترکا درخواست آتش بس داده اند و با این طرح جا به جایی مخالف هستند.

کانادا به دنبال این است که فقط به تعداد محدود برای خانواده افراد فلسطینی-کانادایی که در غزه هستند ویزا صادر کند.