مقایسه برنامه مهاجرتی کانادا با تعدادی از کشورهای توسعه یافته

طبق اخبار منتشر شده در اوایل نوامبر ۲۰۲۳، کانادا قصد دارد در چند سال آینده پذیرای تعداد قابل توجهی از مهاجران باشد.

قرار است اداره مهاجرت کانادا در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۵۸هزار اقامت دائم و در سال های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ حدود ۵۰۰ هزار اقامت دائم صادر کند. افزایش سطوح مهاجرتی به رشد اقتصادی کانادا کمک می کند و نقش مهمی در پیشرفت کشور دارد.

اما با توجه به چالش ها و مشکلات موجود، بسیاری معتقدند که دولت فدرال باید در تصمیم خود تجدید نظر کند. زیرساخت های کانادا به وضوح توان جوابگویی به این رشد جمعیت را ندارند. 

در این پست سیاست های مهاجرتی چند کشور پیشرفته را جمع آوری کرده ایم تا ببینیم روند مهاجرپذیری دیگر کشورهای توسعه یافته جهان چگونه است و کانادا در مقایسه با آن ها مهاجر بیشتری می پذیرد یا کمتر.