محققان یک روش جدید برای تعیین اینکه آیا سیارات فراخورشیدی (سیارات خارج از منظومه شمسی) قابل سکونت هستند و یا پتانسیل سکونت دارند، پیدا کرده اند.

این روش بر اساس تجزیه و تحلیل سطوح دی اکسید کربن موجود در جو سیاره کار می کند. تحقیقات نشان می دهند که اگر یک سیاره فراخورشیدی در مقایسه با سیارات همسایه خود دی اکسید کربن کمتری داشته باشد، احتمال وجود آب مایع در آن بیشتر است.