عوارض بخشی از Highway 407 در آنتاریو، از فوریه ۲۰۲۴ افزایش می‌یابد.

از فوریه ۲۰۲۴ رانندگانی که از برلینگتون به سمت پیکرینگ حرکت می‌کنند و از Highway 407 عبور می‌کنند، عوارض بیشتری پرداخت خواهند کرد.

از سال ۲۰۲۰ به دنبال آغاز پاندمی کرونا، موقتا عوارض این بخش از بزرگراه متوقف شده بود. حالا شرکتی که مسئول دریافت عوارض است، اعلام کرده که مجددا با تعرفه جدید عوارض گرفته می‌شود.

بسته به نوع وسیلع نقلیه، زمان روز و منطقه سفر، عوارض بین یک تا ۱۱ سنت در هر کیلومتر افزایش خواهد یافت. برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.

https://www.407etr.com/en/tolls/tolls/rate-chart-light.html