امسال بانک های غذای منطقه تورنتوی بزرگ (GTA) به خاطر افزایش قیمت مواد غذایی در تامین بودجه و جمع آوری کمک های مالی برای غذای روز عید شکرگزاری یا تنکس گیوینگ به مشکل خورده اند.

به طور کلی بانک های غذا به شدت به کمک های مالی جامعه متکی هستند. آن ها مقداری بودجه دولتی دریافت می کنند، اما اکثر هزینه ها توسط مردم و شرکت ها تامین می شود.