امروز هوای تورنتو گرم‌تر می‌شود. طبق پیش بینی هواشناسی، امروز دمای هوای تورنتو به ۲۸ درجه سانتی گراد می‌رسد که تا حدود ۳۳ درجه سانتی گراد احساس خواهد شد.

به احتمال زیاد امروز، رکورد بالاترین دمای هوای تورنتو در تاریخ ۳ اکتبر، می‌شکند. رکورد فعلی متعلق به ۳ اکتبر ۲۰۰۱ با ثبت حداکثر دمای ۲۷ درجه است.
https://weather.gc.ca/city/pages/on-143_metric_e.html