امروز، بخشی از بزرگراه Hwy. 400 تورنتوی بزرگ، به خاطر واژگونی کامیون حامل موادغذایی بسته شده.

تا به حال هیچ آسیبی گزارش نشده و قسمتی از بزرگراه – در نزدیکی King Township – به خاطر عملیات پاکسازی بسته شده و برای چند ساعتی بسته باقی می ماند.