پلیس یورک ریجن به مردم در رابطه با خطر اوردوز هشدار داده. این هشدار پس از گزارش چند مورد اوردوز در نیومارکت صادر شده.

دیروز جمعه یک نفر در اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر جان خود را از دست داده. همچنین سه مورد اوردوز و مصرف مواد مخدر به پلیس گزارش شده که خوشبختانه تلفات جانی نداشته اند.