لحظه دقیق تحویل سال ۱۴۰۰ در تورنتو

زمان دقیق لحظه تحویل سال ۱۴۰۰ در «تورنتو»، ساعت ۵ و ۳۷ دقیقه و ۲۸ ثانیه صبح روز شنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۱ خواهد بود.

تحویل سال به ساعت «ایران» هم برابر است با ساعت ۱۳ و ۷ دقیقه ۲۸ ثانیه روز شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹.

 

عیدتان پیشاپیش مبارک.