حمله کایوت به سه نفر در منطقه وان به کایوت ها نزدیک نشوید

در هفته گذشته سه نفر در منطقه “وان” مورد حمله کایوت ها قرار گرفته اند.

این سه حمله در نزدیکی پارک Pheasant Hollow و در بین خیابان های Dufferin و Keele اتفاق افتاده.

از ساکنین منطقه خواسته شده که از نزدیک شدن و غذا دادن به حیوانات وحشی خودداری کنند.

بعضی از حیوانات مثل خفاش، کایوت، روباه و راکون ها ممکن است به ویروس هاری مبتلا باشند.

اگر با کایوت ها روبه رو شدید، فاصله خود را با آن ها حفظ کنید. در صورتی که کایوت مهاجم بود، توصیه شده که موارد زیر را انجام دهید:
.
◾️در جای خود بایستید و کودکان یا حیوانات کوچک را بغل کنید
◾️فریاد بکشید و دست های خود را در در هوا تکان دهید
◾️در حالی که خونسردی خود را حفظ کرده اید، آرام آرام عقب بروید
◾️هیچگاه ندوید و پشت خود را به سمت کایوت نکنید

دوستان خود را از این موضوع باخبر کنید.