افزایش مسیرهای مخصوص دوچرخه در تورنتو

مسیرهای مخصوص دوچرخه سواری در تورنتو حدود ۴۰ کیلومتر گسترش خواهد یافت.

این طرح را شورای شهر تورنتو تصویب کرده تا مردم در وضعیت قرنطینه کرونا، بتوانند بهتر به دوچرخه سواری بپردازند.

فهرست مسیرهایی که اضافه خواهند شد، به شرح زیر است:

▪️Bloor Street from Avenue Road to Sherbourne Street (Cycle Track)
▪️Dundas Street East, from Sackville Street to Broadview Avenue (Cycle Track)
▪️University Avenue / Queens Park, from Adelaide Street to Bloor Street (Cycle Track)
▪️Huntingwood Drive, from Victoria Park Avenue to Brimley Road (Bicycle Lane)
▪️Brimley Road, from Kingston Road to Lawrence Avenue (Cycle Track)
▪️Danforth Avenue, from Broadview Avenue to Dawes Road (Cycle Track)
▪️Bayview Avenue, from River Street to Rosedale Valley Road (Multi-Use Trail)
▪️River Street, from Gerrard Street East to Bayview Avenue (Multi-Use Trail)
▪️Wilmington Avenue, from Finch Avenue to Sheppard Avenue (Bicycle Lane)
▪️Faywood Boulevard, from Sheppard Avenue to Wilson Avenue (Bicycle Lane)

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: blogto