تعطیلی آنتاریو تا ۱۹ می تمدید شد

دولت آنتاریو به منظور کنترل شیوع کرونا تعطیلی این استان را تا سه شنبه ۱۹ می تمدید کرد.

طبق این دستور، کسب و کارهای غیر ضروری، اماکن عمومی، بارها و رستوران ها تا ۱۹ می تعطیل خواهند بود.

ممنوعیت اجتماع بیش از پنج نفر نیز جزو این اقدامات اضطراری است.

این اقدامات اضطراری از تاریخ ۱۷ مارس در آنتاریو برقرار شده اند.

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: blogto