ایجاد شش مرکز مخصوص آزمایش کرونا در بیمارستان های آنتاریو

استان آنتاریو برای واکنش بهتر در مقابل کرونا، در روزهای آتی ۶ مرکز مخصوص آزمایش و سنجش کرونا افتتاح خواهد کرد.

این مراکز در بخش های جدا از بیمارستان ایجاد خواهند شد تا بیماران دیگر محافظت شوند. قرار است مراکز بیشتری نیز به همین منظور در آینده نزدیک ایجاد شود. مراکز جدید در بیمارستان های زیر خواهند بود:

• Brampton Civic Hospital
• The Ottawa Hospital
• North York General Hospital
• Mackenzie Health (in Vaughan)
• Scarborough Health Network
• Trillium Health Partners (Mississauga)

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو