تغییر ساعت رسمی کانادا

فردا یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۰، ساعت تابستانی در کانادا آغاز می شود. از این رو ساعت رسمی کانادا راس ۲ بامداد یکشنبه، یک ساعت جلو کشیده خواهد شد. دوباره در ۱ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ها به حالت عادی بر می گردند.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦