ماجرای یک تلفن عمومی مرموز در تورنتو

اگر ماه های اخیر در تورنتو مسیرتان به تقاطع خیابان های Queen و Spadina افتاده باشد، حتما این تلفن عمومی مرموز را دیده اید.

این تلفن عمومی می گوید که وقت دنیا تمام شده و پایان آن نزدیک است! همه جای تلفن نیز به زبان های مختلف نوشته شده که “وقت تمام است!” همچنین در کنار تلفن نوشته شده که جهان در آستانه یک بحران بزرگ قرار دارد! در واقع در این شرایط شیوع ویروس کرونا، همین را کم داشتیم! آیا واقعا ارتباطی بین ویروس کرونا و این سازه مرموز وجود دارد؟ منظور از بحران بزرگ چیست؟

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦
منبع: blogto