قوانین مصرف قلیان در تورنتو سخت تر خواهد شد

دولت آنتاریو در نظر دارد قوانین مصرف قلیان را سخت تر کند.

در صورت تصویب و اجرای قانون جدید، ارائه و مصرف هرگونه قلیان با تنباکو و بدون تنباکو در محیط های داخلی و فضای آزاد که توسط عموم قابل دسترسی باشد (از جمله پاسیوها)، ممنوع خواهد شد. پیش از این مصرف قلیان در بارها و رستوران های آنتاریو ممنوع شده بود. دلیل این ممنوعیت، مضرات بسیار زیاد قلیان برای فرد مصرف کننده و اطرافیان اعلام شده.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو 🇨🇦
منبع: ctvnews