تورنتو رتبه سوم تعداد آسمان خراش در آمریکای شمالی

تورنتو از نظر تعداد آسمان خراش هایی که دارد، در آمریکای شمالی سوم است. طبق گزارش بلومبرگ، تعداد ۶۷ آسمان خراش در تورنتو وجود دارد که حداقل ۱۵۰ متر ارتفاع دارند. تعداد ۳۱ مورد در حال ساخت و ۵۹ مورد نیز پیشنهاد شده اند.

با این آمار، تنها یک قدم مانده که تورنتو رتبه دوم را از شیکاگو بگیرد. شهر شیکاگو ۱۲۶ آسمان خراش دارد و ۱۹ مورد نیز در حال ساخت یا پیشنهاد هستند. نیویورک با آماری خیره کننده در رده اول قرار دارد. در شهر نیویورک ۲۴۸ آسمان خراش تکمیل شده با ارتفاع حداقل ۱۵۰ متر وجود دارد.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: bloomberg