حادثه در نیروگاه هسته ای آنتاریو و قرص های پتاسیم یدید

صبح روز یکشنبه ۱۲ ژانویه، برخی ساکنین آنتاریو پیام هشداری دریافت کردند که نیروگاه هسته ای Pickering آنتاریو دچار حادثه شده. اما پس از یک ساعت، اعلام شد که این هشدار اشتباهی بوده. سپس دولت آنتاریو نیز این موضوع را تایید و از مردم عذرخواهی کرد و از آن ها خواست نگران نباشند.

پس از این اتفاق، موضوع خرید پتاسیم یدید توسط مردم سوژه رسانه ها شده. در طی دو روز مردم آنتاریو بیش از ۳۲ هزار بار کپسول پتاسیم یدید سفارش داده اند. این کپسول به منظور کاهش اثر تشعشعات هسته ای کاربرد دارد. این کپسول ها از سایت زیر قابل سفارش اند:

preparetobesafe.ca

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: CBC