کانادا تا سال ۲۰۲۹ اقتصاد هشتم دنیا خواهد شد

گزارش اخیر مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری (CEBR) نشان می دهد که کانادا طی ده سال آینده به اقتصاد هشتم دنیا تبدیل خواهد شد.

هم اکنون کانادا رتبه دهم اقتصاد دنیا را در اختیار دارد. طبق این پیش بینی، اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۴ به رتبه نهم و در سال ۲۰۲۹ به رتبه هشتم صعود خواهد کرد. یکی از دلایل رشد اقتصادی کانادا، جذب مهاجران متخصص عنوان شده است. در این گزارش آمده که چین با پشت سر گذاشتن آمریکا در سال ۲۰۳۳، رتبه اول اقتصاد دنیا خواهد شد.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو  🇨🇦
منبع: dailyhive