افزایش ۱۰ سنتی بلیط های TTC در سال ۲۰۲۰

بودجه پیشنهادی TTC برای سال ۲۰۲۰ اعلام شد و طبق این برنامه قرار است قیمت بلیط خدمات مترو، استریت کار و اتوبوس توسط TTC ده سنت افزایش پیدا کند.

قیمت بلیط های TTC در سال ۲۰۱۹ نیز ده سنت افزایش یافته بود و حاشیه هایی را به همراه داشت. درآمد حاصل از این افزایش قیمت به منظور تامین بخشی از بودجه های توسعه TTC خواهد بود. این افزایش قیمت پس از تصویب شدن، از مارس ۲۰۲۰ اجرایی خواهد شد.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو  🇨🇦
منبع: blogto