بیشترین سوال جستجو شده کانادایی ها چیست؟

گوگل گزارش جستجوهای سال ۲۰۱۹ را منتشر کرد و مثل همیشه آمار جالبی از این گزارش بیرون آمد! در فهرست بیشترین سوالات جستجو شده، سوال جالبی در صدر فهرست قرار دارد: “چرا به تورنتو The 6 می گویند؟”

قضیه The 6 بر می گردد به Drake. این خواننده محبوب تورنتویی در یکی از آهنگ هایش به جای تورنتو از نام The 6 استفاده کرده. از آن تاریخ مردم تورنتو نیز این شهر را The 6 نامیده اند. بعدها “دریک” در مورد The 6 توضیح داد که زمانی تورنتو از شش منطقه زیر تشکیل شده بوده و او تصمیم گرفته که از این اصطلاح استفاده کند:

– Old Toronto
– Scarborough
– East York
– North York
– Etobicoke
– York

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو  🇨🇦
منبع: cbc