نرخ بیکاری در کانادا به ۵.۹ درصد رسید

اقتصاد کانادا در ماه نوامبر بیش از ۷۱ هزار شغل از دست داد و نرخ بیکاری در این کشور به ۵.9 درصد افزایش یافت.

اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند که حدود ۱۰ هزار شغل جدید در ماه نوامبر ایجاد خواهد شد و نرخ بیکاری نیز روی ۵.۴ درصد ثابت خواهد ماند. کبک با از دست دادن بیش از ۴۵ هزار شغل، شاهد بیشترین کاهش موقعیت های شغلی بود. با این وضعیت پیش بینی می شود سال آینده بانک کانادا نرخ بهره را کاهش دهد.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦
منبع: cbc