وضعیت فقر در آنتاریو چگونه است؟

در سال گذشته تعداد افرادی که به بانک های غذایی آنتاریو مراجعه کرده اند، افزایش یافته است. این گزارش را اخیرا Feed Ontario منتشر کرده. طبق این گزارش، از هر ۱۰ نفر در آنتاریو، یک نفر قادر به تامین هزینه های زندگی ابتدایی و استاندارد نیست.

در سال گذشته بیش از ۵۱۰ هزار نفر در آنتاریو به بانک های غذا مراجعه کرده اند. تعداد افرادی که شغل دارند ولی به بانک غذا مراجعه کرده اند، اخیرا افزایش داشته. بانک غذا یک سرویس رایگان است که غذا و مایحتاج ضروری را جمع آوری کرده و میان افراد نیازمند توزیع می کند.

در این گزارش آمده که بخش اعظمی از درآمد افراد صرف تامین مسکن می شود و مبلغ باقی مانده برای تامین هزینه های زندگی کافی نیست. همچنین، با اینکه آمار بیکاری پایین است، در واقع تعداد مشاغل نیمه وقت و موقتی افزایش یافته. درآمد این گونه مشاغل برای تامین هزینه ها و حمایت از خانواده کافی نیست.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو  🇨🇦
منبع: cbc