بیشترین جریمه ها در کجای تورنتو صادر می شود؟

احتمالا تجربه کرده اید که پارک خودرو در مکان های پارک ممنوع مرکز شهر تورنتو، حتی برای چند لحظه، مساوی است با جریمه شدن. اما حدس می زنید بیشترین تعداد جریمه ها در کدام خیابان بوده است؟

طبق بررسی که CBC انجام داده، بیشرین تعداد جریمه پارکینگ در خیابان “ادوارد” تورنتو صادر شده که بیش از ۱۲ هزار مورد بوده است. این خیابان در مرکز شهر تورنتو واقع شده و مراکز مهمی مثل Eaton Centre در نزدیکی آن است. سری بعد اگر خواستید در یکی از مناطق زیر پارک کنید، حتما در تصمیمتان تجدید نظر کنید!

فهرست ده مکان دارای بیشترین تعداد جریمه پارک ممنوع:

1) 20 Edward Street
2) 2075 Bayview Avenue
3) 1265 Military Trail
4) 273 Bloor Street West
5) 15 Marine Parade Drive
6) 250 Front Street East
7) 2200 Lake Shore Boulevard West
8) La Plante Avenue
9) 103 The Queensway
10) 199 Richmond Street West

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦
منبع: cbc