تغییر ساعت کانادا در روز یکشنبه

ساعت رسمی کانادا در ساعت ۲ صبح روز یکشنبه ۳ نوامبر ۲۰۱۹ یک ساعت عقب کشیده می شود و به حالت عادی بر می گردد.

ساعت ۲ صبح روز ۸ مارس ۲۰۲۰ دوباره ساعت رسمی کانادا یک ساعت جلو کشیده خواهد شد.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦