پدیده Torontohenge و زیباترین غروب سال در تورنتو

آخر همین هفته منتظر پدیده Torontohenge باشید. هنگامی که Torontohenge اتفاق می افتد، خورشید در راستای خیابان های شرقی-غربی تورنتو قرار می گیرد. همین باعث می شود تا منظره غروب بی نظیری را شاهد باشیم، طوری که گویی قرص کامل خورشید در انتهای خیابان غروب می کند!

این پدیده هر سال دوبار در تورنتو اتفاق می افتد. روز 25 اکتبر می توانید عکس های زیبایی از غروب خورشید تورنتو ثبت کنید. این پدیده در روز بعد هم تا حد زیادی قابل مشاهده است.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو

منبع: gtaphotographyclasses