افزایش تعرفه های برق آنتاریو از اول نوامبر

سازمان انرژی آنتاریو اعلام کرده که تعرفه های برق hydro آنتاریو از اول نوامبر افزایش قیمت خواهد داشت. قیمت های جدید برای کاربران خانگی و کسب و کارهای کوچک اعمال خواهد شد. همچنین ساعت مصرف زمستانی نیز از همین تاریخ اعمال خواهد شد.

البته دولت آنتاریو طبق برنامه Ontario Electricity Rebate تخفیف های گسترده ای برای مشترکین اعمال خواهد کرد. این کار افزایش قیمت را برای مشترکین تا حد زیادی جبران می کند. برای مثال، میزان افزایش قیمت برای کاربری که ماهانه 700 کیلووات مصرف می کند، حدود 1.8 درصد خواهد بود.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
منبع: dailyhive