رقابت ۲۶ هزار نفر در ماراتون تورنتو

در روز یکشنبه ۲۰ اکتبر حدود ۲۶ هزار نفر در ماراتون واترفرانت تورنتو شرکت خواهند کرد. اکثر شرکت کننده های این ماراتون برای ارتقای رکورد شخصی خودشان خواهند آمد. در این میان هستند کسانی که رویاهای بزرگی دارند و می خواهند در بازی های تابستانی ۲۰۲۰ توکیو نماینده کانادا باشند.

این ماراتون ساعت ۸:۴۵ صبح از University Avenue و Queen Street آغاز خواهد شد. برخی محدودیت های ترافیکی از عصر امروز شنبه ۱۹ اکتبر در خیابان های تورنتو اعمال خواهد شد. محدودیت های ترافیکی این مسابقه به شرح زیر است:

From Sat. Oct. 19 at 11 a.m. to Sunday, Oct. 20 at 8 p.m.:

 • – Bay Street between Queen and Dundas streets.
 • – Hagerman Street between Bay and Elizabeth streets.
 • – Elizabeth Street between Hagerman and Dundas streets.
 • – Albert Street between Bay and James streets.
 • – James Street between Queen and Albert streets.

 

Sunday, October 20, 2019:

4 a.m. to 11 a.m.

 • – University Avenue, between Dundas and Front streets.
 • – Armoury Street between Centre Avenue and University Avenue.

 

4 a.m. to 4 p.m.

 • – Bay Street between Queen Street and Lakeshore Boulevard.

 

5 a.m. to 1 p.m.

 • – Lakeshore Boulevard between Windermere Avenue and the Don Roadway.

 

6 a.m. to 11 p.m.

 • – Queen Street between Simcoe and Yonge streets.
 • – Richmond Street between Simcoe Street and Yonge streets.
 • – Adelaide Street between Simcoe and Yonge streets.
 • – York Street between Queen and Richmond streets.

 

6 a.m. to 1 p.m.

 • – Queen Street between University Avenue and Yonge Street.
 • – Bay Street between Lakeshore Boulevard and Queens Quay.
 • – Exceptions: the eastbound curb lane on Lakeshore Boulevard West from Windermere Avenue to Oarsman Drive to allow access to the Boulevard Club and Royal Canadian Legion; and access to HMCS York, Coronation Park, and Ontario Place will be permitted from Stadium Road.

 

6 a.m. to 3:30 p.m.

 • – Front Street eastbound lanes only between Church and Jarvis streets.
 • – Wellington Street between Church and York streets.
 • – Richmond Street between Sheppard and Yonge streets.
 •  – Adelaide Street between Sheppard and Yonge streets.
 • – Temperance Street between Sheppard and Yonge streets.

 

7 a.m. to 1 p.m.

 • – Queens Quay West eastbound lanes only between Bay and Parliament streets.

 

7:30 a.m. to 3:30 p.m.

 • – King Street West between York and Yonge streets.

 

8 a.m. to 10 a.m.

 • – University Avenue/Queens Park Crescent between Dundas and Bloor streets.

 

8 a.m. to 10:15 a.m.

 • – Bloor Street between St. George and Bay streets.
 • – St. George Street between Bloor and Harbord streets.
 • – Harbord Street between St. George and Bathurst streets.

 

8 a.m. to 10:45 a.m.

 • – Bathurst Street between Harbord Street and Lake Shore Boulevard.

 

8 a.m. to 11 a.m.

 • – Fort York Boulevard between Bathurst Street and Lake Shore Boulevard.

 

8 a.m. to 1:30 p.m.

 • – Cherry Street between Lakeshore Boulevard and Eastern Avenue.

 

8 a.m. to 2 p.m.

 • – Mill Street between Cherry Street and Bayview Avenue.
 • – Bayview Avenue between Mill Street and Rosedale Valley Road.

 

8 a.m. to 3 p.m.

 • – Carlaw Avenue between Eastern Avenue and Lakeshore Boulevard East.
 • – Lake Shore Boulevard East between Carlaw and Woodbine avenues.
 • – Queen Street between Woodbine and Beech avenues.

 

8 a.m. to 3:30 p.m.

 • – Eastern Avenue/Front Street between Carlaw Avenue and Jarvis Street.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
منبع: cbc