اعتصاب کارکنان آموزش پرورش آنتاریو و تعطیلی مدارس در روز دوشنبه

کارکنان آموزش و پرورش آنتاریو تصمیم گرفته اند که روز دوشنبه ۷ اکتبر ۲۰۱۹ اعتصاب کنند. این اعتصاب به دلیل نارضایتی از کاهش بودجه ها و تعدیل نیرو و دیگر شرایط شغلی صورت می گیرد. آن ها گفته اند که اگر مذاکرات قراردادشان به جایی نرسد، دوشنبه کارشان را تعطیل کرده و اعتصاب می کنند.

اکثر مدارس آنتاریو اعلام کرده اند که اگر اعتصاب انجام شود، روز دوشنبه مدرسه را به کل تعطیل خواهند کرد. از همین رو والدین دانش آموزان باید آمادگی تعطیلی دوشنبه را داشته باشند و فکری برای آن بکنند. فهرست مدارس تعطیل و غیرتعطیل در صورت اعتصاب به شرح زیر است:

تعطیل

Algonquin Lakeshore Catholic School Board
Bruce-Grey Catholic District School Board
Catholic District School Board of Eastern Ontario
Conseil Scolaire Catholique Providence
Conseil Scolaire Publique du Nord-Est
Dufferin Peel Catholic School Board
Durham Catholic School Board
Durham District School Board
Halton Catholic District School Board
Hamilton Catholic District School Board
Hastings Prince Edward District School Board
Huron Superior District School Board
Huron-Perth District School Board
Grand Erie District School Board
Lambton Kent District School Board
Limestone District School Board
London District Catholic School Board
Near North District School Board
Niagara Catholic District School Board
District School Board of Niagara
Northeastern Catholic District School Board
Northwest Catholic District School Board
Ottawa Catholic School Board
Peel District School Board
Peterborough Kawartha Pine Ridge District School Board
Peterborough Victoria Northumberland and Catholic District School Board
Simcoe Muskoka Catholic School Board
Thames Valley District School Board
Toronto District School Board
Toronto Catholic School Board
Trillium Lakelands District School Board
Upper Canada District School Board
Waterloo Catholic District School Board
Windsor- Essex Catholic School Board
York District School Board
York Catholic District School Board

 

غیرتعطیل

Algoma District School Board
Avon Maitland District School Board
Bluewater District School Board
Brant Haldimand Norfolk District School Board
Conseil Scolaire Viamonde
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
Conseil Scolaire Catholique de District des Grandes-Rivieres
Conseil scolaire catholique Franco-Nord
Conseil scolaire catholique MonAvenir
District School Board Ontario North East
Greater Essex County District School Board
Halton Public District School Board
Hamilton-Wentworth District School Board
Keewatin-Patricia District School Board
Kenora Catholic District School Board
Lakehead District School Board
Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board
Ottawa-Carelton District School Board
Rainbow District School Board
Rainy River District School Board
Renfrew County District School Board
Renfrew County Catholic District School Board.
Simcoe County District School Board
Sudbury Catholic District School Board
Upper Grand District School Board
Wellington Catholic District School Board
Windsor District School Board

 

اعلام نشده

Moose Factory Island District School Area Board
Moosonee District School Area Board
Superior-Greenstone District School Board
Thunder Bay Catholic District School Board

‏◄

منبع:‌ globalnews